Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội  (1964) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 6 năm 1964 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Căn cứ vào nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội.

Theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Sửa đổi những điểm sau đây trong nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 nói trên của Quốc hội:

1/ Về phụ cấp hàng năm của đại biểu Quốc hội:

Phụ cấp hàng năm của đại biểu Quốc hội trước định là 200 đồng, nay định lại là 100 đồng.

2/ Về chế độ lương và phụ cấp của các thành viên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và của các Uỷ ban của Quốc hội:

Đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Uỷ viên thường xuyên công tác tại cơ quan Uỷ ban thường vụ Quốc hội, vẫn giữ chế độ cũ.

Đối với các Uỷ viên khác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng như đối với các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và thành viên khác của các Uỷ ban của Quốc hội, thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu và quy định một chế độ phụ cấp thích hợp.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 25 tháng 6 năm 1964.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".