Nghị quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng, và sáp nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng, và sáp nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc  (1963) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1963.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về sự cần thiết hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sát nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc :

- Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là tỉnh Quảng Ninh;

- Sát nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh (cũ), vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc.

Quốc hội giao cho Hội đồng Chính phủ tiến hành những công tác cần thiết để thực hiện tốt Nghị quyết này.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 30 tháng 10 năm 1963.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".