Nhà dột

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lều tiện[1] ba gian trả nắng sương,
Thấy trời dòm xuống, biết trời thương.
Dồi dào đã được nhờ ơn nước,
Soi tới càng thêm tỏ bóng gương[2].
Đêm có ả trăng làm bạn cũ,
Ngày thì dì gió quét bên giường.
Lại còn một vẻ thanh quang nữa,
Ngọc lộ[3] đầy mâm để uống thường.

   
Chú thích

  1. Tiện: Mọn
  2. Bóng gương: Mặt trời
  3. Ngọc lộ: Sương ngọc