Nhân vua Thành Thái vào Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngày thu may gặp hội minh lang (lương)[1],
Thiên hạ ngày nay trí mở mang.
Tấc đất ngọn rau tràn dưới mắt,
Đai cơm bầu rượu chất bên đàng.
Vui lòng thánh đế nơi xe ngựa,
Xót dạ thần dân chốn lửa than.
Nước mắt cô cùng[2], trời đất biết,
Biển dâu một cuộc nghĩ mà than (thương).

   
Chú thích

  1. Minh quân (vua sáng); lương tướng (tôi hiền).
  2. Cô đơn cùng cực.