Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1985) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Pháp lệnh số 15-LCT/HĐNN7 được thông qua ngày 30 tháng 5 năm 1985, ban hành ngày 3 tháng 6 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1985, hết hiệu lực ngày 8 tháng 5 năm 1999.

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

Pháp lệnh này quy định việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Pháp lệnh ngày 25 tháng 11 năm 1983 về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Điều 1[sửa]

Bổ sung vào cuối Điều 3 của Pháp lệnh ngày 25 tháng 11 năm 1983 một đoạn dưới đây:

"Phiếu công trái thu và ghi bằng tiền, thu và ghi bằng thóc, thu và ghi bằng ngoại tệ đều có hai loại: loại kỳ hạn 10 năm và loại kỳ hạn 5 năm".

Điều 2[sửa]

Thay thế Điều 6 của Pháp lệnh nói trên bằng Điều 6 mới dưới đây:

"Phiếu công trái kỳ hạn 10 năm được hưởng lãi hàng năm là 3%, phiếu công trái kỳ hạn 5 năm được hưởng lãi hàng năm là 2%, tính trên số tiền, số thóc hoặc số ngoại tệ ghi trên phiếu. Phiếu công trái được thanh toán đúng hạn 10 năm hoặc 5 năm kể từ ngày mua, vốn và lãi thanh toán một lần".

Điều 3[sửa]

Những điểm bổ sung, sửa đổi trên đây có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 1985.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".