Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Sắc lệnh số 58/SL ngày 6-6-1947 đặt ba thứ huân chương "Sao vàng", "Hồ Chí Minh", "Độc lập" nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Sắc lệnh số 58/SL ngày 6-6-1947 đặt ba thứ huân chương "Sao vàng", "Hồ Chí Minh", "Độc lập" nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Pháp lệnh không số được ban hành và có hiệu lực ngày 28 tháng 8 năm 1981 và hiện vẫn còn hiệu lực.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng về việc bãi bỏ Điều 7 và sửa đổi Điều 8 của Sắc lệnh số 58/SL ngày 06 tháng 6 năm 1947 đặt ba thứ huân chương "Sao vàng", "Hồ Chí Minh", "Độc lập";

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Bãi bỏ Điều 7 của Sắc lệnh số 58/SL ngày 6 tháng 6 năm 1947.

Điều 2[sửa]

Sửa Điều 8 của Sắc lệnh này như sau:

"Huân chương Hồ Chí Minh chỉ có một hạng và để tặng những người tài đức có công với dân tộc".


Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 1981

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".