Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16 tháng 4 năm 1962 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16 tháng 4 năm 1962 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  (1970) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Pháp lệnh số 18-LCT được thông qua ngày 15 tháng 1 năm 1970, ban hành và có hiệu lực ngày 27 tháng 1 năm 1970, hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Căn cứ vào điều 7 và điều 25 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 15 tháng 7 năm 1960;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1[sửa]

Nay thay điều 5 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16 tháng 4 năm 1962, bằng điều 5 (mới) sau đây:

Điều 5 (mới).- Bộ máy làm việc và biên chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao định và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Điều 2[sửa]

Nay bổ sung điều 7 của pháp lệnh nói trên bằng điều 7 (mới) sau đây:

Điều 7 (mới).- Để tăng cường hiệu lực của công tác kiểm sát, nay thành lập ngạch kiểm sát viên gồm có: kiểm sát viên cao cấp, kiểm sát viên trung cấp và kiểm sát viên sơ cấp.


Pháp lệnh này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua tại Hà Nội ngày 15 tháng 1 năm 1970.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".