Pháp lệnh sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hóa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Pháp lệnh sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hóa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Pháp lệnh số 20-LCT/HĐNN7 được thông qua ngày 6 tháng 11 năm 1986, ban hành và có hiệu lực ngày 8 tháng 11 năm 1986, hết hiệu lực ngày 8 tháng 8 năm 1990.

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Tiếp theo Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành theo Quyết định số 200-NQ/TVQH ngày 18-1-1966 và Điều lệ thuế hàng hoá ban hành theo Nghị quyết số 487-NQ/QHK4 ngày 26-9-1974 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, được bổ sung bằng Pháp lệnh ngày 26 tháng 2 năm 1983;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

Pháp lệnh này sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá.

Điều 1[sửa]

Giữ nguyên các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hoá đã được ban hành theo Pháp lệnh ngày 26 tháng 2 năm 1983 của Hội đồng Nhà nước và nay được tính bằng tiền Ngân hàng mới.

Điều 2[sửa]

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 1986

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".