Sơ phát Vĩnh Bình trại

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Vương sự đa mang cảm đạn lao,
Hiểu phong xuy lộ bát chinh bào.
Đẩu nam cung khuyết chiêm thiên cận,
Mạc Bắc quan san phá lĩnh cao.
Liệp liệp Hán kỳ lăng thảo mãng,
Tiêu tiêu Hồ mã dát cung đao.
Tảo tri thế lộ đa gian hiểm,
Tự phụ bình sinh nại đắc lao.

Việc nhà vua nhiều vội vàng, không dám khó nhọc,
Ban mai, gió thổi sương sớm tạt ướt áo người đi xa.
Cung khuyết bên Nam sao Bắc Đẩu, xem trời cũng gần,
Núi non phía Bắc sông Ngân Hà, qua miền Ngũ Lĩnh càng cao.
Cờ Hán phất phơ vượt cao trên đồng cỏ,
Ngựa Hồ hí gọi dội cả cung đao.
Từng biết đường đời nhiều gian hiểm,
Tự phụ xưa nay chịu đựng được bền bỉ.