Bước tới nội dung

Sắc phong đền Tiên Đô của Duy Tân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sắc phong đền Tiên Đô  (1909) 
của Duy Tân
Chữ Hán Phiên âm Việt dịch
敕旨乂安省梁山縣鄧林村從前奉事卓偉翊保中興本境名將

黃郡公上等神 ; 卓偉翊保中興

黃公果毅將軍平戎大將上等神翊保中興灵扶本境

黃公秉文揚武英灵之神節蒙頒給敕封準其奉事維新元

年晋光大禮經頒寶詔覃恩禮隆登秩特準依舊奉事用誌

國慶而申祀典欽哉

維新参年捌月拾壹日

Sắc chỉ Nghệ An tỉnh Lương Sơn huyện Đặng Lâm thôn tòng tiền phụng sự Trác vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh danh tướng

Hoàng Quận công Thượng đẳng thần; Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng

Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng Thượng đẳng thần; Dực bảo Trung hưng Linh phù Bản cảnh

Hoàng công Bỉnh văn Dương vũ Anh linh chi thần.

Tiết kinh ban cấp sắc phong, chuẩn kì phụng sự.

Duy Tân nguyên niên tấn quang đại lễ, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật.

Đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai!

Duy Tân tam niên bát nguyệt thập nhất nhật.

Sắc chỉ ban cho dân làng thôn Đặng Lâm huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An từ trước đến nay vẫn thờ phụng các thần

Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh danh tướng Hoàng Quận công Thượng đẳng thần;

Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng Thượng đẳng thần;

Dực bảo Trung hưng Linh phù Bản cảnh Hoàng công Bỉnh văn Dương vũ Anh linh chi thần.

Từng được các triều ban cấp sắc phong cho phép được thờ phụng.

Năm Duy Tân nguyên niên (1907) nhà vua làm lễ lên ngôi, ban cho chiếu báu, tỏ rõ ân sâu, lễ long đăng trật.

Cho phép dân làng được thờ phụng như cũ, để ghi nhớ ngày đại lễ mở rộng việc thờ cúng.

Kính cẩn thay!

Ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ 3 (1909).

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1929 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
Bản dịch:

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.