Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinh Chiêm Thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinh Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城
của Trần Nguyên Đán

Trang Định Vương: tức Trần Ngạc, con Trần Nghệ Tông.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

亂鬢仗鉞海西陲,
一痣闍槃指日犁。
貔虎三軍烏獲壯,
風雷八陣率然奇。
東平威望人皆服,
上宰勳名世共推。
震厲王庭歌凱奏,
老夫述頌繼淮碑。

Cù tu trượng việt hải tây thùy,
Nhất chí Đồ Bàn chỉ nhật ly (lê).
Tỳ hổ tam quân Ô Hoạch tráng,
Phong lôi Bát trận Suất nhiên kỳ.
Đông Bình uy vọng nhân giai phục,
Thượng tể huân danh thế cộng suy.
Chấn lệ vương đình ca khải tấu,
Lão phu thuật tụng kế Hoài bi.

Râu quăn, tay cầm lưỡi việt nhằm biên giới phía tây biển,
Thành Đồ Bàn như cái nốt ruồi chỉ nay mai sẽ bị cày đi.
Ba quân hùm sói, mạnh như lực sĩ Ô Hoạch,
Bát trận sấm gió, kỳ lạ tựa rắn Suất nhiên.
Oai vọng của Đông Bình, người người đều phục,
Tiếng tăm bậc tể tướng, đời đời suy tôn.
Sấm ran trước sân vua, tâu bài ca khải hoàn,
Già này làm bài tụng nối theo văn bia bình Hoài.