Bước tới nội dung

Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn/U

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

U

 1. Uyển nhục y sang.
  Cắt thịt chữa chỗ đau sang độc, nghĩa là túng mà làm đỡ. Y đắc nhãn tiền sang, bát khước tâm đầu nhục. Muốn làm thuốc ghẻ trước mắt, phải cắt thịt đầu trái tim ; cho đặng việc nầy, phải hại đến việc khác.
 2. Uốn câu sao cho vừa miệng cá.
  Không lẽ làm cho vừa ý mỗi một người.
 3. Uổng xích nhi trực tầm.
  Vạy thước mà ngay tầm. Nghĩa là kế lợi vong nghĩa. Kẻ sĩ quân tử chẳng vì lợi mà bỏ phép hay là làm đều quấy, như phải uổng tầm trực xích, bỏ hết các đều phải thì lại càng xa lánh.
 4. Uống rượu như hũ chìm.
  Mạnh rượu quá.