Tục thôn tiến trung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cửa che lều, khói nắng mưa,
Tục hây hấy[1], lễ đón đưa.
Cày thuở ruộng thu, êm cỏ lục,
Ca khi bóng nguyệt quyến[2] mai[3] thưa.
Người còn thói hậu[4], đời còn hậu,
Nhà có kho thừa, thóc có thừa.
Phủ trị[5] biết chi là sở trọng ?
Bảo rằng: "Nhân nghĩa lấy làm sơ[6]".

   
Chú thích

  1. Hây hấy: Rộn rịp
  2. Quyến: Vương
  3. Mai: Cây mai
  4. Thói hậu: Nết đầy đặn
  5. Phủ trị: Sự cai trị
  6. : Đầu