Tục thôn tiến trung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tục thôn tiến trung
của Lê Thánh Tông

Rõ ràng "cảnh đào nguyên" ở bài này không là gì khác cảnh sinh hoạt của thời cổ sơ, nguyên thủy, ở một vùng đồng bằng.

Cửa che lều, khói nắng mưa,
Tục hây hấy[1], lễ đón đưa.
Cày thuở ruộng thu, êm cỏ lục,
Ca khi bóng nguyệt quyến[2] mai[3] thưa.
Người còn thói hậu[4], đời còn hậu,
Nhà có kho thừa, thóc có thừa.
Phủ trị[5] biết chi là sở trọng ?
Bảo rằng: "Nhân nghĩa lấy làm sơ[6]".

   
Chú thích

  1. Hây hấy: Rộn rịp
  2. Quyến: Vương
  3. Mai: Cây mai
  4. Thói hậu: Nết đầy đặn
  5. Phủ trị: Sự cai trị
  6. : Đầu