Thành pháo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tượng tượng, xe xe, xé lẻ rồi,
Sĩ đen, sĩ đỏ chẳng vào đôi.
Đố ai biết được quân nào kết?
Mã cũng chui mà tốt cũng chui.