Thành pháo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thành pháo
của Trần Tế Xương

Tượng tượng, xe xe, xé lẻ rồi,
Sĩ đen, sĩ đỏ chẳng vào đôi.
Đố ai biết được quân nào kết?
Mã cũng chui mà tốt cũng chui.