Than đạo học

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Than đạo học
của Trần Tế Xương

Đạo học[1] ngày nay đã chán rồi,
Mười người đi học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khoa tư lương[2] nhấp nhổm ngồi.
Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo,
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi
Tôi đâu dám mỉa làng tôi[3] nhỉ ?
Trình có ông tiên thứ chỉ tôi.[4]

   
Chú thích

  1. Tức Hán học. Từ 1900 thực dân Pháp bắt sửa chương trình thi cử, bớt chữ Hán, tăng quốc ngữ.
  2. Tức thầy khoá dạy tư.
  3. tức, làng nho
  4. Tiên chỉ, thứ chỉ : chức sắc của vị có khoa bảng ở địa phương.