Trú Xương Giang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

半山殘照影初初
兩岸煙深雨不如
仡仡燈前十年讀
眼窺未遍聖賢書

Bán sơn tàn chiếu ảnh sơ sơ,
Lưỡng ngạn yêu thâm vũ bất như.
Ngật ngật đăng tiền thập niên độc,
Nhãn khuy vị biến thánh hiền thư.