Trăng thu dãi doanh liễu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trăng thu dãi doanh liễu
của Lê Thánh Tông

Tám cõi trời thanh sạch khói mù,
Liễu doanh[1] chưng thuở[2] dãi trăng thu.
Kim phong hây hẩy xuyên mành trúc,
Ngọc thỏ[3] làu làu ánh ải du[4].
Tiệc rượu nhắp sôi lầu tướng súy,
Lòng quê thêm tỏ mặt chinh phu.
Nôn nao lại thấy phòng thu[5] vắng,
Cùng đượm xuân phong[6] thuở Thuấn Ngu[7].

   
Chú thích

  1. Liễu doanh: Đóng quân
  2. Thuở: Lúc vào
  3. Ngọc thỏ: Trăng
  4. Ải du: Do chữ "du tái", đồn ải phòng bị mặt bắc (cửa ải có trồng cây du)
  5. Phòng thu: Chốn khuê phòng
  6. Xuân phong: Gió xuân, ơn huệ
  7. Hai câu cuối: chinh phu lòng có nôn nao nhớ vợ nơi phòng vắng, song nghĩ rằng cả vợ lẫn chồng đều được ơn của vua