Trăng thu dãi doanh liễu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tám cõi trời thanh sạch khói mù,
Liễu doanh[1] chưng thuở[2] dãi trăng thu.
Kim phong hây hẩy xuyên mành trúc,
Ngọc thỏ[3] làu làu ánh ải du[4].
Tiệc rượu nhắp sôi lầu tướng súy,
Lòng quê thêm tỏ mặt chinh phu.
Nôn nao lại thấy phòng thu[5] vắng,
Cùng đượm xuân phong[6] thuở Thuấn Ngu[7].

   
Chú thích

  1. Liễu doanh: Đóng quân
  2. Thuở: Lúc vào
  3. Ngọc thỏ: Trăng
  4. Ải du: Do chữ "du tái", đồn ải phòng bị mặt bắc (cửa ải có trồng cây du)
  5. Phòng thu: Chốn khuê phòng
  6. Xuân phong: Gió xuân, ơn huệ
  7. Hai câu cuối: chinh phu lòng có nôn nao nhớ vợ nơi phòng vắng, song nghĩ rằng cả vợ lẫn chồng đều được ơn của vua