Trăng thu trên hồ Động Đình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thu cao, hồ sạch, nguyệt bằng ngày[1],
Đáy nước trên không một dạng tày[2].
Cây dựng non Yên xanh dễ thấy,
Cát in bãi Sở bạc khôn thay.
Dòng lam nghìn dặm quyến phẳng[3],
Hương quế ba canh gió bay.
Có khách hứng dòng tìm Phạm Lãi,
Vốc chơi, mừng thấy nguyệt bằng tay[4].

   
Chú thích

  1. Bằng ngày: Sáng như ban ngày
  2. Dạng tày: Như nhau
  3. Quyến phẳng: Lụa phẳng
  4. Nguyệt bằng tay: Vốc nước vào lòng bàn tay, thấy trăng hiện vừa đầy bàn tay (hình ảnh tuyệt đẹp)