Trang:Đại Nam quấc âm tự vị 2.pdf/439

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
434
TỊCH

 Ốc ―. Nóc nhà.
 Cẩu ―. (Coi chữ cẩu).


Tíchc. Dấu chơn, dấu vít.
 Dấu ―. Id.
 Tông ―. Id.
 Vít ―. Chỗ bị vít.
 Tì ―. Dấu vít, đều lỗi lầm, sự xấu hổ.
 Bị ―. Bị dấu, bị thương.
 Tang ―. Tang vật cùng dấu làm chứng.
 Cớ ―. Sự cớ.
 Tâm ―. Lòng dạ ở thể nào.
 Nguyên ―. Nguyên chuyện nguyên gốc.
 Mất—. Mất dấu tích.
 Biệt ―. Id.
 Bí ―. Dấu nhiệm.
 Vô ― cớ. Không có cớ gì, không lối lang nào, không có lý sự.
 ― cũ. Dấu tích cũ, chuyện cũ.
 Cựu ―
 Cỗ ―

id.
 Sự ― cũ. Chuyện cũ.
 Nhắc ―. Nói nhắc lại về chuyện gì.
 Thật ―. Thiệt chuyện, thiệt sự tích.
 Ẩn ―. Ẩn mình, không cho ai biết dấu.


Tíchc. Đánh chỉ.
紡  |   Phưởng ―. Đánh chỉ, kéo chỉ.
 Công ―. Công nghiệp.
 Lao ―. Công khó nhọc.
 Bại ―. Thua, thất trận.


Tíchc. Xưa.
 ― giả. Xưa kia, thuở xưa.
 ― niên. Năm trước, năm xưa.
 ― nhựt. Ngày xưa.
 Cổ ―. Thuở xưa, lâu đời.
今  |  殊 途  Kim ― thù đồ. Việc nay việc xưa khác nhau.
 ― toác. (Coi chữ toác).


Tíchc.
 |   ― lịch. Sấm sét.


Tíchc. Thiếc.
 Dây xà ―. Dây bằng sắt làm ra từ khoen chuyền đeo theo nhau.


Tíchc. Tiếc.
 Ái ―. Thương tiếc.
 Thông ―. Đau tiếc, lấy làm đau đớn thương tiếc.


Tịchc. Chiếu, chỗ ngồi.
 Nói—thượng. Nói đặt để, nói ngang chướng nói ba thì bằng một, chuyện không có nói rằng có.
 Tây ―. Thầy dạy học.
 Nằm tàn ―. Ăn chay nằm đất.


Tịchc. Sách vở, sổ sách.
 Thơ ―. Id.
 Bộ ―. Id.
 ― phuông, phong. Biên phong gia tài mà niêm lại.
 ― biên, ký. Id.
 |  没  ― một. Biên phong lấy hết gia tài sự nghiệp.
 Làm bộ ―. Làm cách điệu.
 ― quán. Quán ở đâu, về làng nào, gia quán.
 Dân ―. Dân bộ, dân đứng bộ.
 Đăng ―. Đem vào bộ.


Tịchc.
 ― mịch, mạc. Lặng lẻ, vắng vẻ.
 ― liêu. Id.
 Sâm ―. Rậm rạp.
虛 無  |  烕  Hư vô ― diệt. Lời đạo Phật dạy rằng: muôn vật mình ngó thấy đều là một cuộc không không.


Tịchc. Tối.
 Triều ―. Sớm tối.
 Trừ ―. Đêm ba mươi rạng ngày mồng một tết, đêm ấy phải giữ cho lặng lẻ, không nên động đất, để ông bà về cho yên.
 Nguyên ―. Đêm rằm tháng giêng, có phép đi đêm thong thả.