Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —


đến. — Từ trên tới dưới đều thương cha mẹ mình sao? — Đều thương đó. — Tao nên đi thăm người mầy biết đó chăng? — Đừng đi thăm nó, nó là người chẳng tốt vậy. — Bài thơ nầy dịch được chăng? — Chẳng dịch được. — Vàng bạc khá lấy mua lòng thảo thuận chăng? — Mua chẳng được. — Con nít nhỏ lấy chi mà dạy? — Dạy nó lấy thảo thuận. — Anh mầy ở đâu lại? — Ở nhà lại. — Chúng ta lấy chi làm vui? — Lấy học làm vui. — Mầy ưa nhạc không? — Tôi ưa. — Trong sách nầy có nói: vui thay người quân-tử, là cha mẹ dân, mầy dịch câu nầy được chăng? — Dịch được. — Người đến đó là người nào? — Là anh tôi. — Mầy là con nhà giàu, có giống gì mà chẳng vui? — Có đều chẳng vui mà chẳng nói được. — Anh tôi biết được việc người nầy, nó làm giàu chẳng ưa người nghèo mà ưa tữu sắc. — Anh mầy biết một chẳng biết hai. Ngày trước tao thường tới lui nhà nó, biết nó là người dữ, vợ nó cũng là người chẳng lành. Tao thấy nó ưa tữu sắc, làm người chẳng thuận. Anh nó đến thăm, gặp nó với một đứa con gái xinh tốt thảy đều uống rượu. Nó chẳng đẹp, chẳng muốn thấy anh nó đến đó. — Sao vậy? — Ấy là nó giàu còn anh nó thì nghèo. — Nghèo giàu chẳng phải là tự người mà tự Trời. — Người dữ chẳng biết đều ấy.Đệ1 thập2 lục3 chương4
BÀI4 THỨ1 MƯỜI2 SÁU3


đức, đức. — thân, mình. — như ( + ) bằng, dường. — ý ( + + ) muốn. — thị ( thi, bảo, bày + ) xem, coi, ngó. — chỉ, ( thủ, tay + chỉ, ngon) chỉ. — nhuận, nhuần. — thành, thiềng, ( + thành, nên), thiệt. — tất, ắt. — cố ( cổ, xưa + bộc) nên, cho nên; cớ, cớ. — thể ( cốt, xương + lễ) vóc. — nghiêm, nhặc. — quản, rộng. — bàn, vóc, lớn. — văn ( môn, cửa + ) nghe. — thậm, lắm, rất. — xuất, ra.[1]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thầy2 Tăng1 nói3: chỗ6 mười4 con-mắt5 ngó,7 chỗ10 mười8 ngón-tay9 chỉ,11 ấy12 nghiêm13 vậy14.


  1. Trò X! Chữ làm sao mà gọi là chuyển chú? — Thưa, những chữ như chữ nhạc, chuyển chú đọc lạc, vui; trí, hay, đọc tri, khôn. — Còn làm sao mà gọi là giã tá? — Thưa những chữ như chữ thi, thây; giã tá chữ nhơn, mà làm người nằm, mà làm ra thây người ta. Song le những chữ giã tá, xử sự, phải coi cổ văn, thì mới thấy rỏ.