Trang:Ca tru the cach.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

nguyệt thanh phong tửu nhứt thuyền, người tài tử khách thần tiên; chén rượu thánh câu thi thần thích chí. Giang san ấy mà thành thị ấy, đâu chăng là tuyết nguyệt phong hoa; bốn mùa xuân lại thu qua.


Ba vạn sáu ngàn ngày thẩm thoát, từ mọc răng cho đến thuở bạc đầu, cái nhục vinh góp lại chữa bao lâu, ngồi thử nhắm thợ trời nên khéo quá; núi tự tại cớ sao sông bất xá; chim thì lông, huê thì kiến; khéo công đâu thừa trừ, từ ngằn trước nhẫn ngằn sau, kiết cuộc mỗi người riêng mỗi kiếp. Nhập thế cuộc bất khả vô công nghiệp, xuất mẫu hoài tiện thị hữu quân thân; mà chữ danh liền với chữ thân, thân đã có ắt danh âu phải có. Nầy phút chúc kiêm rồi lại cổ, có hẹn chi xưa chẳng bằng nay; râu mày kia hỡi râu mày.


Chẳng lưu lạc sao trải mùi đương thế, giữa trần ai khôn rõ mặt công hầu; ngất ngưỡng thay con tạo hóa khéo cơ cầu, nhấp nháng lại thẹn cho lúng túng. Thân hệ tang bồng chung hữu dụng, nhơn sanh hào kiệt nhứt vô ưu; hay gìn lòng đừng mảy chút oán vưu, thì vị chí ngư long biến hóa; ấy mới biết cùng thông là nghĩa cả, cũng đừng đem hình dịch ngoại cầu chi. Khác nhau chăng có một chữ thì, thiếu chi kỳ ngộ, thiếu gì lương duyên; linh đài một tấm tự nhiên.


Trải non nước xa trông ban tịch chiếu, bức phong vân ai khéo vẽ vời: dưới kim ô con bạch nhạn bóng lôi thôi; dòng bích lãng tiếng ngư ông ca dắng dỏi. Đầu lâm điểu sấn tà dương ngoại, thừa tịch ngư ca cổ độ đầu, gió trăng thanh xinh xoảng rượu lưng bầu; non nước biếc bẻ bai cầm mấy khúc. Nhàn đủng đỉnh xinh xang cây gậy trúc, giục thằng đồng xách túi càn khôn; thảnh thơi trong cõi trần huờn.


Minh quân lương tể tao phùng dị, tài tử giai nhơn tế ngộ nan; so tài tình nhứt phẩm trần gian, chàng Kim với nàng Kiều thuở nọ. Thương ôi nhẻ mành mành tơ đỏ, mười lăm năm đôi ngả sâm thương, người ngẩn ngơ nơi kim mả ngọc đường, kẻ ngao ngáng bước lầu xanh má phấn. Quân hữu hạp trung kính, thiếp hữu cầm thượng huyền, sầu phôi pha khi ngọn nước sông Tiền,