Trang:Ca tu dien nghia.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —
ĐƯỜNG THI


Khứ tuế kinh-nam mai tự tuyết, Kim niên Kế-băc tuyêt như mai,
Cọng ta nhơn sự vô thường định, Thả hỉ niên huê khứ phục lai,
Biên trấn thú ca liên dạ động, Kinh thành liệu hỏa triệt minh khai,
Diêu diêu tây hướng Trường-an nhựt, Nguyện thượng Nam-san thọ nhứt bôi.
Thanh nga hạo xỉ tại lâu thuyền, Hoành địch đoản tiêu bi viển thiên,
Xuân phong tự tín nha tường động, Trì nhựt từ khan cẩm lảm khiên,
Ngư xuy tế lản diêu ca-phiến, Yến tứu phi hoa lạc vỏ-diên,
Bât hửu tiểu châu năng đản tưởng, Bá hồ na tống tửu như tuyền.
Triều hồi nhựt nhựt điển xuân y, Mổi nhựt giang đầu tận túy qui,
Tửu trái tầm thường hành xứ hửu, Nhơn sanh thât thập cổ lai hi,
Xiên hoa hiệp điệp thâm thâm hiện, Ðiểm thủy tinh đình siển siển phi,
Truyền ngử phong quan cung lưu chuyển, Tạm thời tương thưởng mạc tương vi.
Văn đạo Trường-an tự dịch kì, Bá niên thế sự bât thăng bi,
Vương hầu đệ trạch dai tân chủ, Văn vỏ y quan dị tich thì,
Trực băt quan san kiêm cổ chấn, Chinh tây xa mả vỏ thơ trì,
Ngư long tịch mịch thu giang lảnh, Cố quâc bình cư hửu sở ty.
Côn-ngô Nha-tuc tự uy gi, Tử-cac phong âm nhập Mỷ bi,
Hương đạo trac dư anh-vỏ liệp, Bich ngô thê lảo phụng-hoàgn chi,
Giai nhơn thập túy xuân tương vấn, Tiên lử đồng châu vản cánh di,
Thể but tich tằng vu khí tượng, Bạch đầu ngâm vọng khổ đê thùy!

Năm ngoái Kinh-nam mai giống tuyêt, Năm nay Kế-băc tuyêt dường mai,
Việc người cùng thảm thường không định, Ngày tháng song mừng đến chẳng sai,
Quân thú biên thùy đêm óng ỏi, Đuốc đèn đô hội thăp sơ sài,
Phía tây vọi vọi Trường-an ngóng, Một chén dưng mừng chúa sống dai.
Mày xanh răng trắng dẩy lầu thuyền, Tiêu vắn địch ngang thảm thấu thiên,
Mang mat gió xuân ngà trục động, Thảnh thơi ngày chậm gấm lèo xiên,
Cá vủn sóng dợn bài ca-phiến, Én liện hoa rơi cuộc vỏ-diên,
Thuyền bé không chèo theo thẳng trớn, Trăm bầu đâu có rót cho liền.
Ngày ngày áo tôt khỏi trào thay, Đầu rạch rảo về sạch túi say,
Uống chịu tầm thường cùng chổ có, Sống lâu bảy chục ít xưa nay,
Đám hoa bướm bướm vơi vơi ló, Dởn sóng chuồng chuồng phơt phơt bay,
Rao ret phong quan lần lựa đổi, Vầy vui đòi thuở chẳng hề lay.
Nghe nói Trường-an giống cuộc cờ, Trăm năm việc thế thảm khôn ngơ,
Vương hầu dinh dảy thay tay mới, Văn vỏ đai cân khac thuở sơ,
Nẻo băc núi non chiên trống dậy, Phía nam xe ngựa ống thơ chờ,
Cá rồng lặng lẻ sông thu lạnh, Nước củ thường khi có chổ mơ.
Côn-ngô Nha-tuc bước lanh chanh, Sông Mỷ non cao bóng thấu gành,
Anh-vỏ nhàm ăn mùi thoc ngọt, Phụng-hoàng mỏn đổ nhánh ngô xanh,
Gồm xinh người tôt xuân đon hỏi, Hiệp bọn thuyền tiên tối quẩn quanh.
Ngòi viêt xưa từng nơi khí tượng Ngậm ngùi đầu bạc khó sao đành!