Trang:Ca tu dien nghia.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

去年勅使因斫竹 偶值門開暫相逐 荆榛櫛比塞池塘 狐兔嬌癡綠樹木
舞榭攲傾基尚在 文牕窈窕紗猶綠 塵埋粉壁𫇰花鈿 鳥啄風箏碎珠玉
上皇偏愛臨砌花 依然御榻臨階斜 蛇出燕窠盤鬪拱 菌生香案正當衙
寢殿相連端正樓 太真梳洗樓上頭 晨光未出簾影黑 至今反掛珊瑚鉤
指似傍人因慟哭 却出宮門淚相續 自從此後还閉門 夜夜狐狸上門屋
我聞此語心骨悲 太平誰致乱者誰 翁言野父何分別 耳聞眼見爲君說
姚崇宋璟作相公 勸諫上皇言語 爕理陰陽禾黍豐 調和中外無兵戎
長官淸平太守好 揀選皆言由相公 開元欲末姚宋死 朝廷漸漸由妃子
祿山宮裡養作兒 虢國門前閙如市 弄權宰相不記名 依稀憶得楊與李
庙謨顚倒四海搖 五十年來作瘡痏 今皇神聖丞相明 詔書纔下吳蜀平
官軍又取淮西賊 此賊亦除天下平 年年耕種宮前道 今年不遣子孫耕
老翁此意深望幸 努力庙謨休用兵