Trang:Ca tu dien nghia.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —


Khứ niên săc sử nhơn chươc truc, Ngẩu trỉ môn khai tạm tương trục,
Kinh trăn tiêt tỉ tăc trì đường, Hồ thố kiều si lục thọ mộc,
Vỏ tạ ky khuynh cơ thượng tồn, Văn song yểu điệu sa du lục,
Trần mai phân bich cựu hoa điền, Điểu trac phong tranh tối châu ngọc.
Thượng hoàng thiên ái lâm thế hoa, Y nhiên ngự thap lâm giai tà,
Xà xuât yên sào bàn đâu củng, Khuẩn sanh hương án chánh đương nha.
Tẩm điện tương liên Đoan-chánh lâu, Thái-chơn sơ tẩy lâu thượng đầu,
Thần quan vị xuât liêm ảnh hăt, Chí kim phản quải san hô câu.
Chỉ tự bàn nhân nhơn đổng khôc, Khươc xuât cung môn lụy tương tục,
Tự tùng thử hậu huờn bế môn, Dạ dạ hồ li thượng môn ôc.
Ngả văn thử ngử tâm côt bi, Thái bình thùy trí loạn giả thùy?
Ông ngôn giả phủ hà phân biệt, Nhỉ văn nhản kiến vị quân thuyêt,
Diêu-sùng Tông-kiển tac tướng công, Khuyến gián thượng hoàng ngôn ngử thiêt
Nhiêp lý âm dương hòa thử phong, Điều hòa trong ngoại vô binh nhung,
Trưởng quan thanh bình thái thú hảo, Giản tuyển giai ngôn do tướng công.
Khai nguơn dục mạc Diêu Tông tử, Triều đình tiệm tiệm do phi tử,
Lộc-sơn cung lý dưởng tac nhi, Quach quâc môn tiền náo như thị,
Lộng quyền tể tướng bât ký danh, Y hi ưc đăc Dương dử Lý,
Miếu mô điên đảo tứ hải diêu, Ngủ thập niên lai tac sang vỉ.
Kiêm hoàng thần thánh thừa tướng minh, Chiếu thơ tài hạ Ngô Thục bình,
Quan quân hựu thủ Hoài-tây tặc, Thử tặc diệc trừ thiên hạ bình,
Niên niên canh chưởng cung tiền đạo, Kiêm niên bât khiển tử tôn canh,
Lảo ông thử ý thâm vọng hạnh, Nổ lực miếu mô hưu dụng binh.

Năm rồi săc dạy đốn tre còi, Để cửa mở luôn rủ tới lui,
Gai bit ao đường dường lược dăt, Thỏ lờn chồn dạn bụi xanh chồi.
Chổ múa còn nền kẻ múa đâu? Màng sa cửa sổ củng xanh màu,
Vach tô bụi đóng huê vàng củ, Chim hat gió đờn nat ngọc châu.
Vua ngự riêng yêu lối bực hoa, Chổ còn y vậy tới thềm nhà,
Rắn hang én ổ đua chen nhóm, Hương án cỏ sinh tai trươc nha.
Đền ngủ liền theo Đoan-chánh lâu, Thái-chơn tắm gội phía đàng đầu,
Chưa lờ bóng sáng trong rèm tối, Nay thấy san hô lại chói màu.
Người gần nhơn vậy khoc than rền, Bươc khỏi cửa cung lụy ứa liền,
Từ đó về sau rồi đóng cửa, Đêm đêm nhà cửa cáo chồn lên.
Lời ấy ta nghe rât thảm thay, Thái bình ai khuấy loạn ai gây?
Lời người rẩy bái không phân biệt, Măt thấy tai nghe nói lại đây.
Tống-cảnh Diêu-sùng chưc tướng công, Vì vua khuyên gián hêt lời trung,
Theo thì thuận tuyêt mùa màn tôt, Trong trị ngoài yên lính khỏi dùng.
Quan trên trong sạch dưới vui lòng, Việc nươc đều do lịnh tướng công,
Thời vận muốn suy Diêu Tống that, Trào đình lần cứ lịnh trong cung.
Lộc-sơn trong cac dưởng làm con, Nươc Quach cửa ngoài giống chợ đông,
Quan tể choán quyền đâu kể xiêt, Thảm thay Dương Lý ấy dòng hung.
Tông miếu ngả nghiên bốn biển lay, Năm mươi năm đến nọc đều gây,
Nay vua thần thánh quan thừa sáng, Xuống chiếu Thục Ngô thảy định ngay.
Quan quân lại băt giặc Hoài-tây, Giặc ấy trừ rồi chúng được may,
Cày cấy thường năm đàng trươc điện, Năm nay khỏi khiến cháu con cày.
Ông già ý rât cầu trông, Vầy lo tông miếu khỏi dùng binh gia.