Trang:Chuyen the gian 1.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26
chuyện thế-gian

rót rượu uống, uống xong rồi múa, trông khắp ra chung-quanh, núi đá đèo cây đều như tỏ như mờ trong lớp sóng.

Than rằng:

« Bốn phương mây trắng một mầu,
Trông về cố-quốc biết đâu là nhà! »

Vung tay vồn-vã, ôm lòng thương xót, lệ châu tuôn rơi. Sinh nhặt lấy, đựng vào mâm, nói rằng:

« Đủ rồi.

Người cá: — Một mối thương tâm đã gợi ra, không thể rướch đi được. »

Cất tiếng khóc thật to, nước mắt hết mới thôi. Sinh mừng quá, đón về, bỗng thấy trỏ tay về mặt đông, nói rằng:

« Kìa, cái thành bằng ráng đỏ đã hiện lên, cô Quỳnh-Hoa đêm hôm nay cưới về quan Thái-Sử ở cù-lao San-Hô. Tôi tai-hạn đã đầy, xin từ đây dã-biệt. »

Nói xong, nhẩy vút mình xuống bể, mất! Sinh ngậm-ngùi quay về một mình.

Ngày hôm sau, đem ngọc châu đến làm lễ xin hỏi. Bà cụ cười bảo rằng:

« Cậu thật là một người si-tình. Tôi chẳng qua nói thử thế thôi, chớ có mặt nào thật đem bán con gái đi để kiếm cái nuôi miệng đâu! »

Giả lại vạn ngọc châu; gả Vạn-Châu cho Sinh.

Thế-gian bàn rằng: — Vạn-Chầu thách cưới mà rồi lại giả về thời vật đó nguyên cũng không cần có; song không có nhời thách của bà cụ thời không có nước mắt tận tình của người cá; không có nước mắt của người cá thời không biểu được chân-tình cao-thượng của bà cụ. Trong thế-gian vạn vật đều là ảo, duy chỉ có cảm-tình là chân thực thôi vậy.