Trang:Cong bao Chinh phu 717 718 nam 2020.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
73
CÔNG BÁO/Số 717 + 718/Ngày 25-7-2020


• HN1: Bis (2-chloroethyl) etylamin • HN1: Bis (2-chloroethyl) ethylamine 2921.1999 538-07-8
• HN2: Bis (2-chloroetyl) metylamin • HN2: Bis (2-chloroethyl) methylamine 2921.1999 51-75-2
• HN3: Tris (2-cloroetyl) amin • HN3: Tris (2-chloroethyl) amine 2921.1999 555-77-1
7 Saxitoxin Saxitoxin 3002.90 35523-89-8
8 Ricin Ricin 3002.90 9009-86-3
9 Các hợp chất Alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr) phosphonyldiflorit Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides
Ví dụ: Example:
DF: Metylphosphonyldiflorit DF: Methylphosphonyldifluoride 2931.9020 676-99-3
10 Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc < C10, gồm cả cycloalkyl) O-2- dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)aminoetyl alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonit và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng O-Alkyl (H or <= C10, incl. cycloalkyl) O-2dalkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts 2931.00
Ví dụ: Example:
QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoetyl metylphosphonit QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite 2931.9080 57856-11-8
11 Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate Chlorosarin: O-Isopropyl metylphosphonocloridat 2931.9080 1445-76-7