Trang:Conhandamluan.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

Nghi chỉ vào mồm mình mà bảo vợ rằng: « Ta dẫu bị đòn đau ở lưng, song lưỡi ta còn đây, rồi sau sẽ biết » Nói song, đi sang nước Triệu, nhờ có Tô-Tần dúp-đỡ được làm tướng nước Tần. Khi làm tướng rồi, mới đưa hịch sang tướng-quốc nước Sở rằng: « Trước ta theo ngươi dự tiệc, ngươi vu cho ta ăn cắp ngọc mà đánh ta, vậy nay người dữ nước ngươi cho khéo, ta bây giờ mới thực sắp đến ăn cắp thành-chì nước ngươi đó. » Rồi cử đại binh sang đánh Sở.

Vua Chiêu-Vương nước Yên hỏi Quách-ngôi làm thế nào cho hiền-sĩ thiên-hạ về với mình nhiều! Quách-ngôi tâu rằng: « Bệ-hạ muốn làm Đế thì phải tìm thầy, chắp tay mà thờ, chịu học người ta, thì thầy đến; muốn làm Vương thì tìm bạn, chịu nhún mình mà hỏi, thì được bạn; muốn làm Bá thì tìm bầy tôi, thì tự người ta chạy đến, thì được bầy tôi; muốn làm hôn-quân thì tìm kẻ sai-khiến, cứ ngồi ngất-ngưởng trên bệ vàng mà phán-bảo, thì chẳng tìm cũng có kẻ sai-khiến, nay bệ-hạ muốn cầu hiền, thì phải thân đến tận cửa nhà người ta mà chầu, thiên-hạ nghe tiếng vua yêu hiền, thì tự-nhiên người ta sẽ kéo cả đến. »

Thầy Tử-Lộ hỏi đức thánh Khổng-Tử rằng: « Dám hỏi thưa thầy, có cách gì dữ cho đầy mà khỏi đổ chăng? » Đức Khổng bảo rằng: « Thông-minh thánh-trí thì dữ bằng ngu-độn; công lớn tiếng to thì dữ bằng nhường-nhịn; sức khỏe dũng-đởm thì dữ bằng nhút-nhát; dầu-có hiển-vinh thì dữ bằng nhún mình. Đó là cách bỏ bớt đi cho khỏi đổ. »

Khâu-Tố sức khỏe lạ nhường, một hôm sang Ngô viếng tang bạn, qua sông Hoài, cho ngựa xuống uống nước, bị