Trang:Conhandamluan.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 58 —

chỗ Miếu-Đường, sao được vô-lễ ? » Hành đáp : « Dối vua lừa trên, mới là vô lễ, ta lộ cái hình hài của cha mẹ sinh ra, để tỏ cái thanh bạch, sao gọi là vô lễ được ». Tháo hỏi : « Mày bảo mày thanh bạch, thế ai là nhơ đục ? » Hành đáp : « Mày không biết người hiền ngu, là mắt mày đục ; không chịu học, là mồm mày đục ; không nghe lời ngay, là tai mày đục ; không thông việc cổ kim, là mình mày đục ; muốn cướp ngôi vua, là bụng mày đục. Tao là danh-sĩ, mà mày bắt đánh trống, khác nào như thằng Dương-Há ngày xưa khinh đức Khổng-Tử, thằng Tang-Thương dèm thầy Mạnh-Tử, mày muốn làm vương bá mà khinh người thế a ? » Các quan lại muốn giết, Tháo gạt đi bảo rằng : « Nó là thằng gàn, ai cũng biết tiếng, giết nó thiên-hạ chê cười ». Rồi bảo Hành rằng : « Nay ta cho ngươi sang dụ Lưu-Biểu, nếu Biểu hàng ta sẽ dùng ngươi làm công-khanh. » Hành không đi. Tháo sai kiếm ngựa, bắt hai người kèm thúc Hành phải đi, và sai các quan đặt tiệc tiễn-hành. Hành bất-đắc-dĩ phải đi, ra đến Đông-môn vào chạm để chào các quan, đến nơi thấy tiệc yến bầy rồi, các quan không ai thèm đứng dậy mời chào. Hành cất ngay tiếng khóc hu hu lên. Các quan hỏi sao khóc ? Hành đáp : « Đi trong đám áo quan người chết, nên phải khóc. » Các quan dận về cả. Khi đến Kinh-châu vào kiến Lưu-Biểu, nói nhiều câu sấc quá, Biểu nhịn không nói, chỉ sai sang Giang-Hạ ra mắt Hoàng-Tổ. Hành lại đi sang Giang-Hạ. Tả hữu hỏi Biểu sao không giết nó đi. Biểu nói : « Hành nói nhuốc Tháo, mà Tháo không giết, là sợ mất lòng thiên-hạ. Nó cho sang đây, là để mượn tay ta giết, thù nó thì giả, mà tiếng ta chịu, bởi vậy ta sai sang Hoành-Tổ, để cho Tháo biết là ta không dại gì đâu. » Nễ-Hành sang Giang-Hạ, quen thói sấc sược. Khi nói chuyện, Tổ hỏi : « Ngươi ở Hứa-Đô có biết ai là người khá ». Hành đáp : « có thằng bé nhớn là Khổng-Dung, và thằng bé nhỏ là Dương-Bưu, còn đồ chết cả : » Tổ hỏi : « Thế ta thì sao ? »