Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

2. Tổng Thống có quyền cải tổ toàn bộ hay một phần Chánh phủ, hoặc tự ý, hoặc sau khi có khuyến cáo của Quốc hội.

ĐIỀU 59

1. Tổng Thống bổ nhiệm với sự chấp thuận của Thượng nghị viện:

a) Các Trưởng nhiệm sở Ngoại giao.
b) Viện trưởng các Viện Đại học.

2. Tổng Thống thay mặt Quốc gia trong việc giao thiệp với ngoại quốc, tiếp nhận ủy nhiệm thư của các đại diện ngoại giao.

3. Tổng Thống ký kết và sau khi được Quốc hội phê chuẩn ban hành các Hiệp ước và Hiệp định Quốc tế.

ĐIỀU 60

Tổng Thống là Tổng Tư lệnh Tối cao Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

ĐIỀU 61

1. Tổng Thống ban các loại huy chương.

2. Tổng Thống có quyền ân xá, và ân giảm hình phạt các phạm nhân.

ĐIỀU 62

1. Tổng Thống hoạch định chánh sách Quốc gia.

2. Tổng Thống chủ tọa Hội đồng Tổng trưởng.

ĐIỀU 63

1. Tổng Thống tiếp xúc với Quốc hội bằng Thông điệp. Vào mỗi khóa họp thường lệ và mỗi khi thấy cần, Tổng Thống thông báo cho Quốc hội biết tình hình Quốc gia và chánh sách đối nội, đối ngoại của Chánh phủ.

34