Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ĐIỀU 89

1. Giám sát Viện có quyền đề nghị các biện pháp chế tài về kỷ luật đối với nhân viên phạm lỗi hoặc yêu cầu truy tố đương sự ra trước tòa án có thẩm quyền.

2. Giám sát Viện có quyền công bố kết quả cuộc điều tra.

ĐIỀU 90

1. Giám sát Viện gồm từ chín đến mười tám Giám sát viên, một phần ba do Quốc hội, một phần ba do Tổng Thống và một phần ba do Tối cao pháp viện chỉ định.

2. Giám sát viên được hưởng những quyền hạn và bảo đảm cần thiết để thi hành nhiệm vụ.

ĐIỀU 91

Giám sát Viện có ngân sách tự trị và có quyền lập qui để tổ chức nội bộ và quản trị ngành giám sát.

Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức và điều hành Giám sát Viện.


Hội Đồng Quân Lực

ĐIỀU 92

1. Hội đồng Quân lực cố vấn Tổng Thống về các vấn đề liên quan đến Quân lực, đặc biệt là việc thăng thưởng, thuyên chuyển và trừng phạt quân nhân các cấp.

2. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức và điều hành Hội đồng Quân lực.


Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục

ĐIỀU 93

1. Hội đồng Văn hóa giáo dục có nhiệm vụ cố vấn Chánh phủ soạn thảo và thực thi chánh sách Văn hóa giáo dục.

43