Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Một Hàn lâm viện Quốc gia sẽ được thành lập.

2. Với sự chấp thuận của Quốc hội, Hội đồng Văn hóa giáo dục có thể cử đại diện thuyết trình trước Quốc hội về các vấn đề liên hệ.

3. Các dự luật liên quan đến Văn hóa giáo dục có thể được Hội đồng tham gia ý kiến trước khi Quốc hội thảo luận.

ĐIỀU 94

1. Hội đồng Văn hóa giáo dục gồm:

— Một phần ba hội viên do Tổng Thống chỉ địhn.

— Hai phần ba hội viên do các tổ chức Văn hóa giáo dục công và tư, các Hiệp hội phụ huynh học sinh đề cử.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng Văn hóa giáo dục là bốn năm.

3. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức và điều hành Hội đồng Văn hóa giáo dục.


HỘI ĐỒNG KINH TẾ XÃ HỘI

ĐIỀU 95

1. Hội đồng Kinh tế xã hội có nhiệm vụ cố vấn Chánh phủ về những vấn đề kinh tế và xã hội.

2. Với sự chấp thuận của Quốc hội, Hội đồng Kinh tế xã hội có thể cử đại diện thuyết trình trước Quốc hội về các vấn đề liên hệ.

3. Các dự luật kinh tế và xã hội có thể được Hội đồng kinh tế xã hội tham gia ý kiến trước khi Quốc hội thảo luận.

ĐIỀU 96

1. Hội đồng Kinh tế xã hội gồm:

— Một phần ba hội viên do Tổng Thống chỉ định.

44