Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

— Hai phần ba hội viên do các tổ chức công kỹ nghệ, thương mại, nghiệp đoàn, các hiệp hội có tính cách kinh tế và xã hội đề cử.

2. Nhiệm kỳ Hội đồng Kinh tế xã hội là bốn năm.

3. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức và điều hành Hội đồng Kinh tế xã hội.


Hội Đồng các Sắc Tộc

ĐIỀU 97

1. Hội đồng các Sắc tộc đại diện các Sắc tộc thiểu số sống trên lãnh thổ Việt Nam có nhiệm vụ cố vấn Chánh phủ về các vấn đề liên quan đến đồng bào thiểu số.

2. Với sự chấp thuận của Quốc hội, Hội Đồng các Sắc tộc có thể cử đại diện thuyết trình trước Quốc hội về các vấn đề liên hệ.

3. Các dự luật liên quan đến đồng bào thiểu số có thể được Hội đồng các Sắc tộc tham gia ý kiến trước khi đưa ra Quốc hội thảo luận.

ĐIỀU 98

1. Hội đồng các Sắc tộc gồm có:

— Một phần ba hội viên do Tổng Thống chỉ định.

— Hai phần ba hội viên do các Sắc tộc thiểu số đề cử.

2. Nhiệm kỳ Hội đồng các Sắc tộc là 4 năm.

3. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức và điều hành Hội đồng các Sắc tộc.

45