Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHƯƠNG VIII

TU CHÍNH HIẾN PHÁP


ĐIỀU 103

1. Tổng Thống, quá bán tổng số Dân biểu hay quá bán tổng số Nghị sĩ có quyền đề nghị tu chính Hiến pháp

2. Đề nghị phải viện dẫn lý do và được đệ nạp tại Văn phòng Thượng nghị viện.

ĐIỀU 104

Một Ủy ban lưỡng viện sẽ được thành lập để nghiên cứu về đề nghị tu chính Hiến pháp và thuyết trình trong những phiên họp khoáng đại lưỡng viện.

ĐIỀU 105

Quyết định tu chính Hiến pháp phải hội đủ hai phần ba tổng số Dân biểu và Nghị sĩ.

ĐIỀU 106

Tổng Thống ban hành đạo luật tu chính Hiến pháp theo thủ tục quy định ở điều 44.

ĐIỀU 107

Không thể huỷ bỏ hoặc tu chính điều một và điều này của Hiến pháp.

47