Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

TA CŨNG CÓ LÀM NHỮNG SÁCH NÀY

Dậy các ông Đại-pháp

Tiếng An-nam $
QUANG TẬP VIÊM VĂN 文 炎 集 廣 3, 00
DÁO NAM ÂM DAI MÔ THỨC 式 模 階 音 南 教 3, 00
Chữ nho
NHỊ BÁCH THẬP TỨ BỘ HÁN 漢 部 四 十 百 二 0, 25
TỰ ĐỒ BẢN 版 圖 字
NHỊ BÁCH THẬP TỨ BỘ HÁN 漢 部 四 十 百 二 0, 40
TỰ TIỂU BIÊN 編 小 字
NHỊ BÁCH THẬP TỨ BỘ HÁN 漢 部 四 十 百 二 0, 40
TỰ TẬP ĐỒ 圖 習 字
TẬP HÁN TỰ THỨC 6 quyển 式 字 漢 習 (1 quyển) 0, 20
CHU-BÁ-LƯ DA HUẤN TẬP ĐỒ 圖 習 訓 家 廬 柏 朱 0, 25
HOA VĂN TỰ VỊ TOẢN YẾU — | | 要 纂 彙 字 文 華 0, 80
Dậy người An-nam
THIÊN TỰ DẢI ÂM CA 歌 音 解 字 千 0, 70
THIÊN TỰ DẢI ÂM CA TẬP ĐỒ 圖 習 歌 音 解 字 千 0, 20
KIM VÂN KIỀU TÂN CHUYỆN 傳 新 翹 雲 金 0, 60
Y PHƯƠNG DIỄN ÂM CA 歌 音 演 方 醫 0, 40
NGUYỄN CHẠI DA HUẤN CA | 訓 家 廌 阮 0, 20
PHAN CHẦN CHUYỆN 傳 陳 潘 0, 30
CUNG OÁN NGÂM KHÚC 曲 吟 怨 宮 0, 20

(Bán tại nhà ở Huế; lại gửi bán ở hàng ông E. Schneider Aîné, ở Hà-nội mấy Hải-phòng; hàng ông Brunet ở Sài-gòn; mấy hàng ông Challamel ở thành Paris).

Huế. — Edité par l’auteur.