Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
102
NGÔ SĨ LIÊN

chúa để xin lỗi Hán, cầu họ rút quân về! » Bèn giết Sính! Sai sứ đem đầu Sính dâng Vương-Khôi. Khôi bèn tính cho gọn việc, đóng quân lại, bảo với Hàn-An-Quốc. Và sai sứ đem đầu Sính ruổi về tâu. Vua Hán liền sai Trang-Trợ sang bảo cho Nhà vua hay. Nhà vua dập đầu mà rằng: « Thiên-tử vì Quả-nhân cất quân giết chúa Mân-Việt, dù chết cũng không sao đền được ơn!.. » Liền sai Thái-tử là Anh-Tề sang làm con tin. Và bảo Trợ rằng: « Nước mới bị giặc... Sứ-giả hãy về... Quả-nhân sẽ ngày, đêm sắp hành-trang để vào ra mắt Thiên-Tử ». Trợ về rồi, các quan đều can nhà vua rằng:

— Hán đem quân giết Sính, muốn là để rung động nước Việt ta. Vả chăng Tiên-đế có nói: « Thờ Hán miễn là đừng trái lễ... » Tóm lại, không nên vì lời nói khéo mà vào chầu. Vào chầu thì không về được nữa, thế là mất nước! » Nhà-vua bèn cáo bệnh, rút lại không vào chầu.

Đinh-Vị, năm thứ ba, — Năm đầu hiệu Nguyên Quang bên Hán, — mùa Thu, tháng Bẩy, ngày Ba mươi, nhật-thực.

Giáp-Dần, năm thứ mười, — năm thứ 2 hiệu Nguyên-Sóc bên Hán, — mùa Xuân, tháng Ba, ngày Ba mươi, nhật-thực.

Ất-Mão, năm thứ mười một, — năm thứ 3