Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/101

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
103
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

hiệu N. S. bên H., — Nhà-vua yếu nặng. Thái-tử Anh-Tề ở bên Hán về.

Bính-Thìn, năm thứ mười hai, — năm thứ 4 hiệu N. S. bên H. (125 tr. T. L.), — Nhà-vua mất, thụy là Văn-vương, con là Anh-Tề lên ngôi.

Sử thần Ngô-Sĩ-Liên bàn rằng:

Văn-Vương biết đạo giao thiệp với các láng giềng. Triều Hán cho là có nghĩa, đến nỗi rấy quân đánh giúp hộ kẻ thù! Lại biết nghe lời can, cáo ốm không sang chầu Hán... Theo giữ phép nhà, « để mưu cho cháu »,.., có thể kể là không thẹn với ông!...

Phụ-chú

(1) Theo bức thư này thì hồi ấy dân Bách-Việt ở Mân (Mân-Việt tức Phúc-Kiến ngày nay) còn chưa đồng-hóa với người Tầu. Vả trong dân tộc ta khi ấy ít ra đã thành lập bốn quốc-gia: Đông-Mân, Mân-Việt, (Phúc-Kiến), Tây-Âu (Bắc-Kỳ) và Nam-Việt (Quảng-Đông, Quảng-Tây). Trong bốn quốc-gia ấy thì ba nước đã đồng-hóa với Tầu trong ít lâu sau. Chỉ có Tây-Âu qua hơn nghìn năm Bắc thuộc, lại tách ra mà lập lại thành nước ta ngày nay vậy.