Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/106

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
108
NGÔ SĨ LIÊN

mình viên Thừa-Tướng Lã-Gia là làm hại!... Tôi chỉ xin được ba trăm tay dũng-sĩ, tất chém đầu Gia để về phục mạnh! » Thế rồi vua Hán sai Thiên-Thu cùng em Cù Thái-hậu là Cù-Nhạc đem hai nghìn quân đi sang đất Việt. Lã-Gia bèn hạ-lệnh với trong nước rằng; « Nhà-vua tuổi còn nhỏ. Thái-hậu vốn người Tầu, lại loạn-dâm với Sứ-giả bên Hán! Ý chỉ muốn nội-phụ! Đem hết các của báu của các vua đời trước vào dâng cho Hán để cầu thân! Đem nhiều người đi theo, đi đến Tràng-An lại bán chúng làm tôi-mọi! Cốt lấy lợi nhất-thì, không đoái-hoài gì đến kế muôn đời của giang-sơn họ Triệu!... » Bèn cùng người em đem quân đánh Nhà-vua. Rồi đó thí Nhà-vua cùng Thái-hậu! Giết hết bọn Sứ-giả bên Hán! Sai người báo tin cho Tần-vương ở Thương-Ngô, cùng các quận, các ấp. Lập con Trưởng của Minh-Vương là Vệ-Dương-hầu Kiến-Đức làm vua. Nhà-vua bị hại rồi, thụy là Ai-vương.

Sử-thần Ngô Sĩ-Liên bàn rằng:

Tai-vạ của Ai-vương tuy ra từ Lã-Gia, mà thực thì gây bởi Cù-hậu. Chuyện nữ-sắc có thể lật đổ nhà người, nước người đa đoan lắm! Triệu trẫm nó không thể nhìn thấy trước được. Cho nên các vua đời xưa phải bầy đặt ra lễ cưới xin; phải cẩn thận về đạo vợ chồng; phải chính ngôi trong, ngoài; phải tỏ lẽ ngờ-vực; phải đề phòng