Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/144

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
146
NGÔ SĨ LIÊN

không công; cẩu-thả theo lòng yêu-thích; che lấp kẻ giỏi; quý trọng kẻ ngu đần. 5) Con, em các viên nhị-thiên-thạch, cậy quyền, cậy thế, thỉnh-thác người giám-sát. 6) Các viên nhị thiên-thạch, trái phép công; theo bọn dưới; xu phụ bọn hào cường; thông hành việc đút-lót; tổn-hại đến chính-lệnh. — Theo Trương Cửu-Thiền: « Hán đặt chức Thứ-sử Giao-chỉ, đóng ở An-nam, coi 7 quận Nam-Hải, Uất-Lâm, Thương-Ngô, Giao-Chỉ, Cửu-Chân, Nhật-Nam, Hợp-Phố. » (K. Đ. V. S.)

(9) Hậu Hán-thư chép: « ... Diễn tuy đánh phá được bọn làm phản, nhưng thế quân Mán ngày thêm mạnh.

(10) H. H. T. chép: « ... Giả Xương sang sứ Nhật-Nam, bèn cùng các châu, quận »...

(11) Làm chức Tòng-sự Trung-lang cho Đại-Tướng-Quân. (Hậu Hán Thư)

(12) Hậu Hán-thư thêm câu: « Cứ quẩy giáp đi chân tới, đã phí-tổn là thế »...

(13) Châu-Phán, K. Đ. V. S. cho là lầm, chép đổi là Thứ sử.

(14) H. H. T. chép thêm: « ... Cho sang cả Giao-Chỉ. Nay Nhật-Nam quân yếu hết thóc, giữ đã không đủ, đánh lại không được, nên nhất-thiết dời cả quan, dân sang Bắc, nương-nhờ