Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/145

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
147
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Giao-Chỉ. Sau khi việc yên, lại cho về chốn cũ... »

(15) H. H. T. chép là: « Có kẻ nào phản-gián bắt được tay đầu sỏ, sẽ xé đất, phong hầu để thưởng cho »!

(16) H. H. T. thêm câu: « ... Nên cho ngay bọn Lương tiện đường sang nhận-chức ».

(17) H. H. T. chép: «... Lương tới Cửu-Chân đi xe một vào trong đám giặc: đặt phương-lược; đem oai tín mà phủ-dụ, Kẻ đầu hàng vài vạn người. Vì thế ngoài Ngũ-Lĩnh lại yên »

(18) Trương-Kiều, người Nam-Dương. Chúc-Lương người Lâm-Tương (Tràng-sa). (K. Đ. V. S.)

(19) H. H. T. chép: « Hơn nghìn người ở Nhật Nam, lại đánh đốt huyện ấp, bèn cổ-động, kết-liên với Cửu-Chân.

Thứ-sử là Hạ-Phương mở-ơn chiêu dụ, giặc đều hàng-phục. Lương-Thái-hậu khen công Phương ở giữa Triều-Đình, cất làm Thái-Thú Quế-Dương... » (Hạ-Phương, quê ở Cửu-giang).

(20) K. Đ. V. S. chép là năm thứ 3 hiệu Diên-Huy đời Hoàn-đế.

(21) H. H. T. chép: « Nguyên trước viên Lệnh Cư Phong tham tàn không chán. Người trong huyện là bọn Chu-Đạt cùng dân mường họp nhau đánh giết viên lệnh. Quân có tới bốn, năm nghìn người, tiến đánh Cửu-Chân. Thái Thú Cửu-Chân