Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/154

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
156
NGÔ SĨ LIÊN

con, em cưỡi ngựa đem lính theo hầu. Đương thời đều quý-trọng. Trăm giống Mán đều phục oai. Úy-Đà cũng không hơn được!... » — Huy khi ấy ngụ ở Giao-châu. — Kịp khi vua Hán sai Trương-Tân sang làm Thứ-sử,[1]Tân sang nhậm chức vào năm thứ 6 hiện Kiến-An bên Hán. — Tân thích việc lễ bái quỷ-thần, đầu thường trùm chiếc khăn tím; gẩy đàn; đốt hương; đọc sách đạo giáo... Nói là có thể giúp cho việc trị dân! Rồi đó bị tướng bộ-hạ là Khu-Cảnh giết chết. Quan Mục Kinh-châu là Lưu-Biểu sai viên Lệnh Linh-Lăng là Lại-Cung sang thay Tân.[2] Vua Hán nghe tin Tân chết, ban cho Vương tờ tỷ-thư (bức thư có đóng giấu Nhà-vua, tức chiếu thư) rằng: « Giao-châu ở cõi tuyệt xa, Nam liền với các sông, biển; ơn trên không tỏ rõ; nghĩa dưới bị che lấp. Trẫm biết tên giặc ngỗ-nghịch là Lưu-Biểu lại sai Lại-Cung sang ròm-rỏ cõi Nam. Vậy nay cho nhà ngươi làm Tuy-nam-Trung-lang-tướng, chủ-trương đốc-xuất cả bẩy quận, và vẫn giữ chức Thái-thú Giao-châu như cũ... » Vương sai thuộc lại là Trương-Mân, đem đồ cống sang kinh-đô bên Hán. Khi ấy thiên-hạ loạn-lạc, đường lối cách trở, mà Vương không bỏ bổn phận sang cống. Vua Hán lại hạ chiếu, cho làm An-viễn tướng-quân, phong tước Long-độ đình-hầu. Sau quan Thái-Thú Thương-Ngô là Ngô-Cự xích-mích với Lại-Cung, cất quân


  1. K. Đ. V. S. chép thêm: « Quý-vị, năm thứ 8 hiệu K. A. bên H. (203), Hán đặt Giao-chỉ làm Giao-châu. — Nguyên từ đời Thuận-đế, Thái-Thú Giao-chỉ là Chu-Sưởng xin đặt Giao-Chỉ làm Giao-châu, Triều-đình bàn không cho. Đến khi ấy, Thứ-sử là Trương-Tân, Thái-Thú là Sĩ-Nhiếp cùng dâng biểu xin lập làm châu, bèn đặt Giao-chỉ làm Giao-châu, ngang hàng với các Trung-châu, mà cho Tân làm quan Mục Giao-châu. Tên Giao-châu bắt đầu từ đó! »
  2. Ngô-chí chép thêm: « ... Khi ấy Thái-Thú Thương-Ngô là Sử-Hoàng chết. Biểu lại sai Ngô-Cự sang thay, cùng đến với Cung... »