Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/157

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
159
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

sống! cả sợ! bèn lại đắp-điếm lại. Dân quanh miền cho là thần, lập miếu thờ, gọi là « ông Tiên-Sĩ-vương! » Chắc là khí thiêng không nát, cho nên có thể thành thần vậy! — Đền ở nơi thành Long-Biên cũ.

Trở lên triều Sĩ-Vương, đầu từ Đinh-Mão, cuối đến Bính-Ngọ, gồm bốn mươi năm.

Phụ chú

(1) K. Đ. V. S. chép: « Năm Tân-Tỵ, năm thứ 6 hiệu Kiến-An đời Hán Hiến-đế (201), vua Hán cất Trương-Tân làm thứ sử Giao-chỉ. Nguyên trước Thứ-sử là Chu-Phù phần nhiều dùng người làng làm các chức trưởng-lại, hà-hiếp trăm họ, bắt ép dân đóng nặng thuế. Trăm họ oán giận. dấy quân đánh phá châu, quận. Phù chạy vào biển bị dân giết. Vua Hán bèn sai Trương-Tân sang làm Thứ-sử Giao-chỉ.

(2) Theo Ngô-chí, trong « truyện Sĩ-Nhiếp » thì Vỉ nguyên là Huyện-lệnh Từ-Văn (thuộc Hợp-Phố).

(3) Theo sử chép thì Lý-Tiến làm Thứ sử bắt đầu từ năm thứ 4 hiệu Trung-Bình (187). Đến năm thứ 6 hiệu Kiến-An (201) thì Thứ-sử là Trương-Tân. Trước Trương-Tân lại còn một đội Thứ-sử nữa là Chu-Phù. Vậy năm thứ 5 hiệu Kiến An (200), cứ lý mà suy, là lúc Chu-