Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
51
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Sao hằng năm xứ ta lại có một mùa nước to tai-hại và gớm-ghê? Thì một câu chuyện Sơn-tinh, Thủy-tinh này đủ giải-thích hết cả cho họ. Sở dĩ có chuyện này, vì thế...

(13) Trong K. Đ. V. S. về lịch-số trị-vì của họ Hồng-Bàng, gồm hơn hai nghìn năm, các sử-thần đời Tự Đức, trong K. Đ. V. S. có nêu ra câu hỏi: Không biết sử-cũ căn-cứ vào đâu? Khi đã cho họ Hồng-Bàng là do « tác-giả bịa-tạc mà soạn ra », thì câu hỏi ấy có lẽ hơi thừa vậy.

Lời bàn của kẻ dịch

Theo như lời tác-giả, tập Ngoại-Kỷ về triều họ Hồng-Bàng và triều vua Thục là do mình mới thêm vào. Thêm vào bằng cách nào? Tác-giả đã bảo ta: « Tham-bác với Bắc-sử, Dã-sử; với các sách Truyện, Chí; cùng với các điều được nghe, được thấy, được truyền-dậy... »

Nói một cách khác, trong các sử cũ của ta, không hề có chép chuyện họ Hồng-Bàng cùng vua Thục. Hai chuyện đó là tự Ngô-Sĩ-Liên chắp nối « đầu cua, tai ếch » mà chế-tạo nên!

Đáng phàn-nàn là những chỗ « tham-bác » kia, họ Ngô không chỉ rõ gốc nguồn, để chúng ta phải mất công tìm-kiếm!

Các sử-thần về đời Tự-Đức, trong khi làm bộ