Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/113

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
119
DAI VIÊT SƯ KY TOAN THƯ

Biền đánh cho thua to, cướp lại đất Giao-Chỉ ».

(26) Theo Đ.T. nhất thống chí thì « trấn Hải-môn hiện nay ở cách phía Tây huyện Bác Bạch châu Uất-Lâm 15 dặm, nguyên xưa là lối sang An-nan. Tức là chỗ Cao-Biền sắp quân sang lấy lại An-nam ». Có người bảo trấn này ở Hải-Dương đó là lầm với việc Ngô-Quyền đánh Hoàng-Thao cắm kè ở Cửa biển (Hải môn nghĩa là cửa biển cho nên nói vậy ». (K.Đ.V.S. cuốn V.)

(27) Theo Đường-thư thì Thừa-Huấn người Linh-Châu, con Khang-nhật-Tri, nhờ dòng dõi làm nên đến Hữu-Thần Võ Tướng-quân, và cất lên chức Tiết-độ sứ Vũ-Nghĩa». Theo Cương-Mục thì: « Thừa-Huấn đến Ung-châu không đặt điếm canh. Nam-chiếu đem sáu vạn quân, sắp vào bờ cõi. Thừa Huấn sai quân chống lại. Năm đạo, tám nghìn người đều chết hết. Duy có đạo quân Thái-Bình đến sau được thoát. Thừa-Huấn không biết làm ra thế nào. Phó-sứ là Lý-Hành-Tố đem quân sửa sang hào rào, vừa xong thì quân Mán đến bổ vây luôn bốn ngày. Đồ đánh sắp đủ, các tướng xin đương đêm chia đường ra đánh phá các trại Mán. Thừa-Huấn không cho. Có viên tướng nhỏ ở đạo quân Thái bình cố sức can