Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
14
NGO SI LIÊN

Chân, Nhật-Nam đều hùa theo. Năm ấy nhà Hán mất.

Giáp thân, — năm đầu hiệu Hàm-Hy của chúa Ngụy là Tào-Hoán, và năm đầu hiệu Nguyên-Hưng của chúa Ngô là Tôn Hiệu,(264) — mùa thu, tháng bẩy, Ngô chia Giao-Châu ra, đặt Quảng Châu.(25) Khi ấy Ngô đã hàng với Tấn.(26) Tấn cho Lã-Hưng làm An-nam Tướng-quân, đô-đốc các việc quân của Giao-châu. Lại cho viên Nam-trung Giám-quân là Hoắc-Dặc, lĩnh vọng chức Thứ-sử Giao-châu, được quyền tùy tiện kén dùng các viên Trưởng-lại. Dặc dâng biểu, xin cho Xán-Cốc — có bản chép Phàn-Cốc, làm Thái-thú, đem các nha môn là bọn Đổng-Nguyên, Vương-Tố, kéo quân sang giúp Hưng. Chưa tới nơi thì Hưng đã bị Công-tào là Lý-Thống giết chết. Cốc chết theo. — có bản chép Cốc mắc bệnh mà chết.

Ất-Dậu — năm đầu hiệu Thái-Thủy của Tấn Vũ-đế Tư-Mã-Viêm, và năm đầu hiệu Cam-Lô bên Ngô(265) vua Tấn sai người ở Ba-Tây là Mã Dung sang thay Hưng. Dung ốm chết. Hoắc-Dặc lại sai (27) Dương-Tắc, quê ở Kiển Vi sang thay Dung mà nhận chức Thái-Thú.

Mậu-Tý, — năm thứ 4 hiệu Thái-Thủy