Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
23
DAI VIET SƯ KY TOAN THƯ

Dư-Riêu. Kịp khi Cối-Kê có giặc nổi, Quyền cất Đại làm Đốc-quân Hiệu-Úy, đem quân đánh phá được được thăng Thái-thú Lư-Lăng. Khi ấy thay Bộ-Chất làm Thứ-sử Giao-Châu. »

(20) K. Đ. V. S. chép là « năm 11 hiệu Xích Ô ».

(21) « Lục-Dận người Ngô-quận, cháu-họ Lục-Tốn bên Ngô. Bắt đầu làm Tuyển-Tào-Lang; sau làm Đốc-quân đô-úy ở Hành-Dương. Đến khi giặc Mường ở Cửu-Chân đánh mất thành ấp. Giao Châu nao-núng, chúa Ngô bèn cho làm Thứ sử Giao-Châu» (K.Đ.V.S)

(22)K Đ V.S. chép là « Thái Bình Hoàn-Vũ Ký »— Lời phê của vua T. Đ: « Con gái nước Nam ta, có nhiều người hùng lạ: Triệu Ẩu cũng là vào hạng hai bà Trưng! Kìa « Thành phu-nhân, » « Quân Nương-Tử », chép trong sử Tầu, có chiếm cả lấy phần đẹp được sao? Chỉ có chuyện « vú dài ba thước » thì kể cũng quái-đản, đáng tức cười! » (K.Đ.V S cuốn III)

— Đền bà Triệu hiện ở xã Phú-Điền, Huyện Mỹ-Hóa, tỉnh Thanh.

(23) K.Đ.V.S chép thêm: «... Có lần Tư bắt hơn nghìn thợ làm tay trong quận đưa về Kiến-nghiệp » (Kiến-Nghiệp, tức Nam-