Trang:Dictionarium Anamitico-Latinum.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
xliv

hai câu liên đối trước thì cũng nên, mà hai câu liên đối trước cùng hai câu liên đối tiếp theo, cũng phải giữ các cách như đã nói trong lúc trước, cũng như câu Bình chìm trâm gãy, thì đối câu Núi lở sét ran ; lại hai câu liên đối tiếp theo, như câu Mây sầu giang tở mở, thì đối câu mạch thảm chảy mê man ; lại phải giữ chữ rốt trong câu thứ hai liên đối cho hạp một vần cùng chữ rốt trước, thí dụ vần trước là ràng, thương, thì bây giờ đặt vần ran, man ; đoạn thì đặt bốn câu cách đối cũng phải giữ cách đặt như trước, như thể câu Chớ chi gắng gổ một hai năm ra đến trường an, thì đối câu Chẳng nữa lần hồi năm bảy tháng trở về Gia định ; mà câu Việc hội thánh sửa sang rồi sẽ khuất, thì đối câu Cho chúng con thấy mặt kẻo lòng thương ; từ bốn câu cách đối nầy cho đến cùng lúc ôi, thì đặt bốn câu cách đối luôn, song muốn đặt giặm vào hai câu liên đối hay là sáu câu cách đối thì cũng nên, lại trong lúc ôi cũng chẳng có hạn phải đặt bao nhiêu câu, ai muốn đặt bao nhiêu câu thì mặc ý. Khi đặt đã cùng bài văn rồi, thì phải đặt một câu nầy rằng : Hỡi ôi thương thay.


Mẫu văn đặt vần trắc.

Hỡi ôi :
Câu thứ 1 cách đối. Xưa có kẻ lui về phật kiểng,
Câu thứ 2 cách đối. Chiếc dép hãy di tông,
Câu thứ 3 cách đối. Nay như thầy thẳng tách thiên đàng,
Câu thứ 4 cách đối. Nửa lời khôn phụ nhỉ.*
Câu thứ 1 liên đối. Trăm mình ỷ khó chuộc cầu,
Câu thứ 2 liên đối. Muôn kiếp no nao đặng thấy.*

Nhớ Đức thượng sư xưa.
Câu thứ 1 liên đối. Ghẽ tục phong lưu,
Câu thứ 2 liên đối. Nên trang cơ trí.*
Câu thứ 1 cách đối. Vui đạo thánh tạm lìa quê quán,
Câu thứ 2 cách đối. Nước lang sa từ áng công danh,
Câu thứ 3 cách đối. Sửa tước trời mong hóa sinh dân,
Câu thứ 4 cách đối. Cõi nam việt gá duyên ngư thủy.*
Câu thứ 1 cách đối. Thức thì thức thế,
Câu thứ 2 cách đối. Khôn ngoan qúa khỏi đấng phàm gian,
Câu thứ 3 cách đối. Bất kị bất cầu,
Câu thứ 4 cách đối. Thong dong ở ngoài vòng tục lụy.*
Câu thứ 1 cách đối. Thành diên khánh ách hơn trần thới,
Câu thứ 2 cách đối. Tư bề thỉ thạch sư sanh,
Câu thứ 3 cách đối. Vui trong đất trùng vây,
Câu thứ 4 cách đối. Thành qui nhơn hiểm qúa hàm quan.
Câu thứ 5 cách đối. Mấy trận công thu trừ ốc.
Câu thứ 6 cách đối. Quyết ngoài trời thiên lý.*
Câu thứ 1 cách đối. Những tưởng dược năng y kì bệnh,
Câu thứ 2 cách đối. Nên trở về Gia định vâng tiếng tơ mà xướng khúc khởi hoàn,
Câu thứ 3 cách đối. Bằng hay nghiệm bất kiến kì quan,
Câu thứ 4 cách đối. Đã ở lại kì sơn chịu di chỉ cho an lòng, sự đệ.*
Câu thứ 1 cách đối. Thuở đi thì gần kề hai võng,
Câu thứ 2 cách đối. Đàng phong sương xa tách vơi vơi,
Câu thứ 3 cách đối. Khi về thì phong cẩn một quan,
Câu thứ 4 cách đối. Thuyền li hận chở đầy phé phé.*