Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/234

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
M
M

is. nhà maĩ: caſa que ſe fas aos defuntos e fingem que lha vendem; domus quæ fit pro defunctis, & fingitur illis vendi.

mại, mềm mại: couſa molle e branda como leito brando; res mollis, vt lectus mollis, & ſic de cæteris.

may: cozer couſa noua: conſuere aliquid de nouo. thợ may: alfayate: ſartor, oris. may áo: fazer cabaya noua: veſtem nouam conſuere. may áo cho ai: dar cabaya noua a alguem: impertiri alicui veſtem nouam. cỏ may: certa herua que prodùs ſemẽte que ſe pega nos vestidos ſe chama ladroẽs: herba quædam cuius ſæmina adhærent veſtibus, & vulgò dicuntur latrones à luſitanis.

may: dita: fœlicitas, àtis.

may, gió may: vento noroeste: thraciozephyrus, pluuiam comitari ſolet.

may mặt: roſto, may he palaura que ſe acrecẽta: facies, ei. may additamentum in locutione.

mây: rota: vimen quod luſitani rota, vocant.

mây: nuuem: nubes, bis. đám mây: pedaço de nuuem: nubis pars.

mầy: tu, fallando com gente inferior, ou rusticamente; tu, loquendo cum inferioribus, vel ruſticè.

mày con mặt[đính chính 1]: ſobrancelha; ſupercilium, ij. rắn mày rắn mặt: cabeçudo; duræ ceruicis.

mày tle, may nứa: os olhos e nòs do bambù: gemmula, vel tuber cannæ Indicæ.

mày, ăn mày: pedir eſmola: ſtipem erogare, ăn mày ăn mót, idem. bị ăn may: alforge de pedinte: pera ſtipem erogantis. ăn mày Chúa: ſustentado del Rey: nutritus à Rege, & ſic de alijs. con mày: filho adoptiuo de criação; filius adoptiuus. con nuôi, idem.

máy: tremer algũ membro per ſi meſmo: tremula pars aliqua corporis. máy con mắt: tremer os olhos: tremere oculos. máy mềnh: tremer o corpo: tremere corpus. máy mặch: tremer o pulſo: pulſus tremulus. máy miệng: deſejar de contar algũa couſa: velle

  1. Sửa: mặt được sửa thành mắt: chi tiết