Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/357

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
S
S

candela domum. ſoi cá: peſcar com candea, com lùs: lumine lucernæ aut faculæ piſcari.

ſoi gương: ver no eſpelho: inſpicere ſpeculum. ſoi đòu᷄, idem, eſt etiam veneficium quo Ethnici fatuè putant ſe ex ſpeculo poſſe agnoſcere vnde illis ortum ſit aliquod malum, dœmonibus ſcilicet varia in ſpeculo mentientibus per ſpecies &c.

ſoi: eſpecies rememoratiuas: ſpecies ad memoriam inſeruientes.

ſoi, gò ſoi: monte de terra no rio: mons aliquis terræ in ipſo flumine.

ſôi: feruer; bullio, is. nấu cho ſôi: cozer atè feruer: concoquere donec bulliat. nước ſôi: ferue a agoa: feruet aqua. nồi ſôi lên: a panella ferue; ebullit olla.

ſói, con chó ſói: lobo; lupus, i.

ſói tlán, vide ſóc tlán.

ſỏi: pedra que laſtima o pè: lapis lædens pedem. phải ſỏi: dar em pedra com os pès, laſtimandoos: offendere in lapidem. đạp ſỏi, giài ſỏi, idẽ.

ſỡi, nói ſao᷄ ſỡi[đính chính 1], vide ſao᷄ ſỡi[đính chính 2].

ſơi nao: que termo ou fim: quis terminus, aut finis ? ideſt nondum eſt terminus adhuc multum ſupereſt. ſơi nao lếy nữa: ainda fica muito leuai mais: adhuc multum ſupereſt, accipe amplius.

ſởi: burbulhas, ſarampão: morbillus, i. nên ſởi, vide ſảy.

ſợi: fio: filum, i. ſợi ꞗĕải: fio de algodão: filum goſſipij. ſợi tơ: fio de ſeda: filum ſericum. ſợi bún: fio de letria; filum ſimilaginis.

ſớm: cedo: ocytèr, ocyùs. ſớm tlưa: cedo tarde; ſeriùs ocyùs. còn ſớm: ainda he cedo: tempus nondum aduenit về ſớm: tornar cedo: ocytèr reuerti. ſớm mai: polla menhãa cedo; ſummo mane. mai ſớm: a menhãa polla menhãa: cras mane. ſớm: couſa temporaã: præcox, ocis lúa ſớm: arròz que vẽ no cedo: oriza præcox.

ſon: vermelhão: minium, ij. đỏ, thắm, idem.

ſon, gếm ſon, ngọt ſon: vinagre forte: acetum validũ.

ſon,

  1. Sửa: ſỡi, nói ſao᷄ ſỡi được sửa thành sõi, nói ſao᷄ sõi: chi tiết
  2. Sửa: ſỡi được sửa thành sõi: chi tiết