Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/154

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
G
G

que ad ſeptimam matutinã. meò: hora do gato: hora felis. mậu thìn, giờ thìn: das ſete as noue polla menhãa: hora à ſeptima ad nonam ante meridiem. ròu᷄: hora do dragão: hora draconis. kĩ tị, giờ tị: das noue as onze antes de meyo dia: hora à nona ad vndecimam, ante meridiem. rắn: hora de cobra: hora ſerpentis. canh ngọ, giờ ngọ: das onze antes de meyo dia atè hũa depois de meyo dia: hora ab vndecima ante meridiem vſque ad primam poſt meridiem. ngựa: hora do cauallo: hora equi. chinh ngọ: meyo dia: meridies. tân múi, giờ mùi: de hũa tè as tres depois de meyo dia: hora ab vna poſt meridiem vſque ad tertiam. dê: hora da cabra: hora capræ. nhâm than, giờ than: hora das tres atè as cinco da tarde: hora à tertia pomeridiana, vſque ad quintam veſpertinam. khỉ: hora do bugio: hora ſimiæ. qúi dậu, giờ dậu: das cinco as ſete da tarde: hora à quinta ad ſeptimam veſpertinam . gà: hora da galinha: hora gallinæ. giáp tu᷄ít, giờ tu᷄ít: das ſete as noue de noite: hora à ſeptima ad nonam ſerotinam. chó: hora do cão: hora canis. ớt hợi, giờ hợi: das noue as onze antes de meya noite: hora à nona ad vndecimam ante mediam noctem. lợn: hora do porco: hora ſuis. giáp tí, giờ tí: das onze antes de meya noite atè hũa depois de meya noite: hora ab vndecima ante mediam noctem, vſque ad primam poſt mediã noctem. chuật: hora do rato: hora muris. chính tí: meya noite: medịa nox. ất ſữu, giờ ſữu: da hũa depois de meya noite atè as tres: hora ab vna poſt mediam noctem vſque ad tertiam. tlâu: hora do bufaro: hora bubali. ſicuti horas diei ſic etiam duo decim menſes anni, & annos ipſos ijſdem horarum nominibus vocãt vſque ad ſexanginta & tũc iterũ incipiunt ſuũ quaſi ſæculum annorũ ſexaginta.

gióc dêy: fazer cordaõ com tres ou quatro fios entreſechãdoos: funiculus è tribus aut quatuor filis interiectis cõpoſitus.

giớc,