Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
B
B

re alios in ſcientiâ.

blời: ceo; cælum, i. mạt blời: o ſol; ſol, is. sổ blời: arco da velha: iris, idis. móu᷄ blời: ſinal de tormenta; ſignum tempeſtatis in cælo.

blơi, ma blơi, ma trơi: diabo que aparece de noite: diabolus nocturnus.

blon: meter por dentro: intromitto, is.

blon; nói blon ngót: fallar mal d’ outrem por de tràs: murmurare in abſentia. nói ngót, idem.

blọn: inteiro, tudo; integer, gra, grum, totus, a, vm. giữ đạo cho blọn: guardar a ley inteiramente; integrè legem ſeruare blọn đời: toda a vida; per totam vitam.

blọp, vide blập.

blót: inteiro; integer, gra, grum.

blót ngày: dia inteiro: integra dies. nói blót mlời: fallar inteiro ate o cabo? integrum ſermonem proſerre.

blọt: plantar ſemear: planto, as, ſæmino, as. blòu᷄ blọt cây: plantar aruores; plantare arbores. blòu᷄ blọt hột: ſemear peuides: ſæminare ſæmen.

blớt môi: beiços virados; labia diſtorta. blớt mũi: naris reuitado: naſus ſimus.

blòu᷄, blòu᷄ cây: plantar aruores; plantare arbores.

blòu᷄o᷄: ſoberbo: arrogans, tis. blào᷄, idem.

blóu᷄ nứa: canudo da cana que fica entre nò e nò: internodium, ij.

blọu᷄: couſa ſãa não corrupta: integra res non deprauata. gạo blọu᷄: arròs que eſtà bom: ſana oriza minimè corrupta; cá blọu᷄: peixe são não corrupto: integer & corruptione carens piſcis.

blúc, tàu blúc xuấng: virarſe a embarcação, inuerti & immergi nauim. gió blúc cây: o vento arrancar e virar aruores com a raï̀s pera cima: eradicari arbores & euerti vi venti.

blui: aſſar ſobre as braſas: torrere in prunis. nứâng blui, idem.

blựơc, tăóc blả blựơc: eabelo[đính chính 1] deſconcertado; impexi capilli.

bluông:

  1. Sửa: eabelo được sửa thành cabello: chi tiết